در غور خوراکه حیوانی پروتین‌دار تولید می‌شود

۲۲ جدی ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور، با استفاده از ترکیبات کاه سفید، کود یوریا، نمک طعام و آب، خوراکه حیوانی پروتین‌دار یا «یوریا ترتمنت» تولید می‌کند.
ترکیبی از صد کیلوگرام کاه سفید، چهار کیلوگرام کود یوریا، نیم کیلوگرام نمک طعام و ۲۰ لیتر آب، به مدت ۲۱ روز در داخل پلاستیک در چاهی به عمق دو متر و عرض یک‌ونیم متر نگهداری می‌شود و پس از ۲۱ روز از چاه بیرون کشیده و با دیگر علوفه‌ به حیوانات داده می‌شود.
استفاده از یوریا ترتمنت به هضمیت کاه سفید کمک کرده و کیفیت علوفه‌ی حیوانی را بلند می‌برد. هم‌چنین اشتهای حیوانات را بیشتر می‌سازد.