کمپاین میکانیزه‌سازی کشت بهاری للمی در بامیان موفقانه پایان یافت

۲۴ ثور ۱۳۹۸
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای افزایش تولید گندم و تشویق دهقانان للمی‌کار، کمپاین بهاری کشت للمی را در ماه حمل در ولایت بامیان راه‌اندازی کرده بود، موفقانه به پایان رسید.
این کمپاین در ۱۳ حمل با در اختیار گذاشتن تراکتورهای مدیریت میکانیزه زراعتی به شکل رایگان به دهقانان، آغاز شده بود. در جریان این کمپاین، به مساحت ۲۷۵۰ جریب زمین للمی، تحت کشت ماشینی قرار گرفته است.