هفت عراده تراکتور به منظور کشت للمی به دایکندی رسید

۲۳ ثور ۱۳۹۸
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، به منظور میکانیزه‌سازی زراعت و ایجاد سهولت برای دهقانان، هفت عراده تراکتور را به ولایت دایکندی فرستاده است.
این تراکتورها به منظور کشت للمی به زودی به لسوالی‌های دایکندی توزیع خواهد شد.
چندی قبل نیز چهار عراده تراکتور به این ولایت فرستاده شده بود.