کنفرانس پاسخ‌دهی به ملت

این برنامه را امروز ساعت ۹:۰۰ از تلویزیون ملی به صورت زنده مشاهده می‌توانید.
اخبار و گزارش‌هایی این برنامه را از صفحه فیسبوک وزارت زراعت و صفحه فیسبوک مرکز رسانه‌های حکومت دنبال کنید.