کار بازسازی دو کانال آبیاری در بغلان به پایان رسید

۲۴ حمل ۱۳۹۸
کار بازسازی کانال‌های آبیاری «کهنه ‌قلعه» و «زدران» در ولسوالی نهرین ولایت بغلان به پان رسید. این کانال‌ها از طریق پروژه تنظیم آب در مزرعه مربوط به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بازسازی شده است.
با بازسازی کانال آبیاری کهنه قلعه، دو هزار جریب زمین تحت پوشش آبیاری قرار گرفته و یک‌هزار و پنج‌صد خانواده از آن مستفید می‌شوند. این کانال به طور پنج کیلومتر با هزینه بیش از پانزده میلیون افغانی بازسازی شده است.
هم‌چنین یک کانال آبیاری «زدران» نیز در ولسوالی نهرین بازسازی و آماده‌ی بهره‌برداری شده است. این کانال نیز از طریق پروژه تنظیم آب در مزرعه با هزینه‌ی ۱۶.۲ میلیون افغانی بازسازی شده است. از این کانال دوهزار و پنج‌صد جریب زمین تحت آبیاری قرار گرفته و یک‌هزار و چهارصد خانواده مستفید می‌شوند. بازسازی این کانال‌ها از ضایع شدن چهل درصد آب جلوگیری کرده و حدود بیست‌ درصد محصولات زراعتی را افزایش می‌دهد.