به ۲۰ خانم کوچی در پغمان و شکردره بسته‌های خوراکه‌ی حیوانی توزیع شد

۲۳ دلو ۱۳۹۷
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق برنامه‌ی زراعت و مالداری به اشتراک مردم «CLAP» برای ۲۰ خانم کوچی در قریه‌های ارغندی ولسوالی پغمان و شکردره کابل، بسته‌های مواد خوراکه حیوانی توزیع کرد.
هر یک از این بسته‌ها شامل یک بوجی خوراکه‌ی متراکم حیوانی ۲۵ کیلویی، به منظور تغذیه یک برّه، به هدف چاق‌سازی سریع (در جریان ۵۰ روز) است.
تغذیه از طریق مواد متراکم حیوانی که از سوی برنامه‌ی «کلپ» مواد آن به کوچی‌ها فراهم شده، تاثیر بسزایی بر صحت و افزایش وزن برّه‌ها نسبت به نگهداری به شکل سنتی، داشته است
خانم‌های کوچی با تغذیه بره‌ها با خوراکه‌ی متراکم در جریان ۵۰ – ۶۰ روز، از یک بره، سه هزار افغانی درآمد می‌کنند.
برنامه‌ی «کلپ» ویژه‌ی کوچی‌های افغانستان که مربوط وزارت زراعت است، همواره تلاش ورزیده تا در عرصه‌های مختلف انکشافی سکتورهای زراعت آبیاری و مالداری که یک بخش بزرگ از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، سهولت‌هایی را برای مالداران کوچی ایجاد کند و با مالداران و زراعت‌پیشه‌گان کمک‌های لازم ارایه کند.