انجمن اجتماعی باغداران پسته در بادغیس تاسیس شد

۲۲ دلو ۱۳۹۷
ریاست زراعت،آبیاری ومالداری ولایت بادغیس با همکاری پروژه ملی باغداری و مالداری «NHLP» ،انجمن اجتماعی باغداران پسته در ولایت را تاسیس کرد.
هدف از ایجاد این انجمن سعی و تلاش موثر در ایجاد باغ‌های پسته، رقابت سالم میان باغداران، هماهنگی و همکاری بهتر میان باغداران غرض رشد و انکشاف باغ‌های پسته به‌شکل تجارتی و اقتصادی آن می‌باشد.
این در حالیست که همه ساله ساحات وسیعی از جنگلات پسته توسط وزارت زراعت در بادغیس و احیا و هم‌چنان باغ‌های پسته به‌شکل مصنوعی از جانب ریاست زراعت و پروژه‌های همکار آن احداث می‌گردد.
بادغیس یکی از ولایات کوهستانی است که پسته زیادی را به‌شکل طبیعی و باغ‌های مصنوعی تولید می‌کند.