به ۴۷۰ تن از مالداران جیره حیوانی توزیع شد


۱۷ دلو ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری و لایت کندز، به ۴۷۰ تن از مالدارانی که در نتیجه‌ی خشک‌سالی متضرر شده‌اند، جیره حیوانی توزیع کرد.
این کمک از سوی دفتر «اکتید» به همکاری ریاست زراعت به مالداران ولسوالی‌های دشت‌ارچی، علی‌آباد، خان‌آباد و آقتاش توزیع شده است. برای هریک از این مالداران مقدار صد کیلوگرام جیره حیوانی توزیع شده است.