بیش از دوازده‌ صد دهقان در باره‌ صرفه‌‌جویی آب آموزش دیدند

۱۵ عقرب ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان، به همکاری مالی دفتر «SWIM» به ۱۲۶۰ تن از دهقانان این ولایت در باره‌ چگونگی مدیریت و صرفه‌جویی آب در مزرعه و استفاده از سیستم آبیاری قطره‌یی آموزش داد.
این برنامه‌ی آموزشی به منظور بلند بردن سطح آگاهی و ظرفیت دهقانان در راستای مدیریت درست آب راه‌اندازی شده بود.
قرار است برای یک ماه، هفته‌ سه‌صد دهقان در زمینه‌ی مدیریت آب تحت آموزش قرار گیرند.