۲۵ رضاکار اجتماعی و کارمند زراعت در بامیان آموزش دیدند

۲۱ سنبله ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بامیان، به ۲۵ تن از رضاکاران اجتماعی و کارمندان اقتصاد خانواده مربوط به این ریاست، در بخش‌های پروسس مواد غذایی، تعلیمات تغذی و حفظ‌الصحه آموزش داد.
این برنامه‌ی آموزشی به همکاری تخنیکی سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد، پروژه‌ی مصونیت غذایی و معیشت خانواده‌ها به منظور ارتقای ظرفیت رضاکاران اجتماعی و کارمندان اقتصاد خانواده راه‌اندازی شده بود.