بزرگداشت از روز مزرعه در یکی از فارم‌های تحقیقاتی در بامیان

۱۳ اسد ۱۳۹۷
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بامیان، از روز مزرعه در فارم تحقیقاتی ملا غلام با حضور شماری از دهقانان، دانشجویان دانشکده زراعت و استادان انستیتوت مسلکی زراعت تجلیل کرد.
فارم تحقیقاتی ملاغلام در ۳۰ جریب زمین واقع در پنج کیلومتری غرب بامیان قرار دارد. این فارم در سال ۱۳۴۶ به عنوان فارم تحقیقاتی به رسمیت شناخته شده و در آن انواع مختلف غله، حبوبات و سبزیجات تحت تحقیق قرار دارد.
این فارم در جمع ۱۶ فارم تحقیقاتی در سطح کشور، نقش مهمی داشته است. در سال جاری در فارم تحقیقاتی ملاغلام ۳۱ سیت تجربه‌ی تحقیقی از گونه‌های مختلف غله، سبزی و حبوبات تحت تحقیق قرار دارد. ۴۱۶ نوع گندم، ۴۰ نوع جو، ۷۲ نوع باقلا، ۴۸ نوع کلول، ۱۵ نوع عدس و ۳۶ نوع کچالو شامل این سیت‌های تحقیقاتی است.
هم‌چنین پنج گونه تخم مادری گندم و ۲۲ نوع کچالوی تکثیری نیز در فارم تحقیقاتی ملاغلام تحت کشت است.