سبزخانه‌ی سه جریبی زعفران را در کابل زنان مدیریت می‌کنند

۲۷ حمل ۱۳۹۷
شماری از زنان زراعت‌پیشه در کابل، به کشت زعفران روی آورده و با مدیریت یک سبزخانه، تلاش دارند تا حاصلات بهتری به دست آوردند.
این سبزخانه سه‌ جریب مساحت دارد، توسط خانم‌ها مدیریت می‌شود. روند کشت، خیشاوه، رفع حاصل، پروسس و گل‌چینی زعفران در این سبزخانه توسط خانم‌ها صورت می‌گیرد.
سیستم آبیاری این سبزخانه قطره‌ای است و در آن هیچ نوع کود کیمیایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
سبزخانه‌ای که در آن زعفران کشت می‌شود، در سال ۱۳۹۶ به همکاری موسسه خصوصی «دانا و توانا» تحت نظر ریاست زراعت کابل ساخته شده است.