تدویر برنامه آموزشی جهت بلند بردن مهارت های دهاقین ولایت جوزجان:

وزارت زارعت، آبیاری ومالداری برای توانمند سازی و آموزش روش های بهتر کاشت برای  27 تن از دهاقین  ولایت جوزجان  برنامه  اموزشی را تدویر نمود.

 برنامه یاد شده  به همکاری مالی پروژه ترویج زراعت افغانستانAAEPI وزارت زراعت،  در قطعه نمایشی گندم، فارم تجربوی و تحقیقاتی جنگل باغ برای یک روز تدویر شده بود.

دهاقین قریه جات اشرف، کناره، عید محله، غجری خانه، اوزبکیه و ترکمنیه شهر شبرغان  از آن مستفید شدند . موضوعات شامل در این مکتب آموزشی اگاه شدن از اضرار گیاهان هرزه، آموزش روش های وقایوی و زراعتی، خیشاوه نمودن، یادگرفتن روش های میخانیکی و بیالوژیکی، استعمال ادویه جات کیمیاوی و  کود بطور عملی و نظری است.