سنگ تهداب بزرگترین فابریکه پروسس انگور و کشمش در ولایت پروان گذاشته شد

در محفل افتتاح این فابریکه جلالتماّب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محترم همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، محترم عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت، محترم انجینیر محمد عاصم عاصم والی پروان، محترم یوسف پشتون مشاور ریاست جمهوری و تعدادی از نماینده های مردم حضور داشتند.

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در بخش از صحبت هایش در محفل گشایش این پروژه گفت:" این پروژه گامی است در راستای تغییر، در کنار خوبی های دیگری که این فابریکه دارد فرصت کاری را برای هموطنان ما مساعد میسازد ، با راه اندازی همچو پروژه های حیاتی تغییر در اقتصاد عمومی ملک بوجود می آید".

محترم عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت گفت:" این پروژه مطابق به معیار های جهانی ساخته میشود. در کنار خوبی های دیگرزمینه کار برای 300 تن از هموطنان مارا بصورت مستقیم و هزاران تن دیگر را بصورت غیر مستقیم فراهم میکند. این فابریکه به هزینه ابتدایی چهار میلیون دالر آمریکایی سرمایه گذاری شرکت زراعتی و مالداری بوستان سبز و همکاری مالی تخنیکی برنامه کارد_اف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایجاد گردیده، این فابریکه در جریان چهار ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد"

فابریکه نامبرده ظرفیت پروسس ده متریک تن میوه و تبدیل نمودن آن به جوس خالص- پنج متریک تن انگور و تبدیل نمودن آن به کشمش را در یک ساعت دارا میباشد.و در مجموع در ظرف یک شبانه روز 200 متریک تن میوه را پروسس می نماید .
این اولین فابریکه در نوع خود در شمال کابل است که میتواند سالانه به مقدار مختلف محصولات انگور از ولایت های کابل، پروان و کاپیسا را خریداری و پروسس نماید .