احداث جنگل پسته در ولایت هرات - وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

احداث جنگل پسته در ولایت هرات

پروژه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد وزارت زراعت یک جنگل پسته را درمنطقه  کمر کلاغ ولایت هرات احداث نموده است.
دراین جنگل که درمساحت 170 جریب زمین در 20 کیلومتری شمال شهر هرات
موقعیت دارد به تعداد 21250 اصله نهال پسته غرس شده است.
با احداث این جنگل زمینه کار  برای 253 تن دراین منطقه مساعد شده است .
کار حفظ ومراقبت این جنگل ازسوی بیش از سه صد خانواده ساکن دراین منطقه و ریاست زراعت ولایت هرات صورت خواهد گرفت

گفته می شود احداث جنگل درکمر کلاغ در آینده سبب بهبود وضعیت محیط زیست وارتقاع اقتصادی مردم محل نیز خواهد شد

احداث جنگلات پسته یکی از فعالیت های عمده پروژه حمایت زراعت از صلح و ادغام مجدد وزارت زراعت می باشد. این پروژه در دو سال اخیر در ولایات تخار، کندز، بغلان، سمنگان، فاریاب، بادغیس و هرات بطور مجموعی در مساحت 1200 هکتار زمین با غرس مجموعاً 770 هزار اصله نهال، جنگلات متعدد  پسته را احداث نموده است.