اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
لایحه وظایف سرویر زنبورداری
Beekeeping Development Project لایحه وظایف سرویر زنبورداری پروژه انکشاف زنبورداری (BDP) که یکی از پروژه های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بوده و از طریق آژانس انکشافی فرانسه تمویل میگردد. این پروژه نظر به پلان سال 1396 خویش در نظر...
Apr 18, 2017 Apr 28, 2017
کارمند آموزش و ظرفیت سازی تولید و پروسس بازاریابی زعفران - تعداد بست: 2
لایحه وظایف کارمند قراردادی عنوان وظیفه: کارمند آموزش و ظرفیت سازی تولید و پروسس بازاریابی زعفران وزارت/اداره: وزارت زراعت آبیاری و مالداری بخش: ریاست عمومی ترویج/ ریاست غله جات موقعیت:...
Aug 06, 2016 Aug 16, 2016
ریاست سیلوی ولایت بغلان -001
شمارۀ اعلان وظیفه: 001 عنوان وظیفه: ریاست سیلوی ولایت بغلان بست: تعداد...
Apr 16, 2016 May 02, 2016
محافظ ساحه حفاظت شده کول حشمت خان-001
شمارۀ اعلان وظیفه: 001 عنوان وظیفه: محافظ ساحه حفاظت شده کول حشمت خان بست: تعداد...
Mar 22, 2016 Mar 30, 2016
مشاور مالداری
دافغانستان اسلامی جمهوری دولت دکرهنی ، اوبولگولو اومـــــــــالداری وزارت دولت جمهوری اسلامـــی افغانستا ن وزارت زراعــــــــــت ، ابیاری ومـــالــــداری ...
Feb 29, 2016 Mar 05, 2016
Regional Livestock Extension Officer-Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00233
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00233 Post Title: Regional Livestock Extension Officer Organization: NHLP/MAIL/WB Location: ...
Nov 29, 2015 Dec 12, 2015
Horticulture Extension Worker-Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00232
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00232 Post Title: Horticulture Extension Worker Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Samangan (Aibak) Duration: One Year No. of Post: 1 Sex: ...
Nov 25, 2015 Dec 08, 2015
Female Horticulture Extension Worker- Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00231
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00231 Post Title: Female Horticulture Extension Worker Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Kabul (Qarabagh) and Balkh (Markaz) Duration: One...
Nov 25, 2015 Dec 08, 2015
Driver - Strengthening the Resilience of Rural Livelihood Options for Afghan Communities
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock (MAIL) Strengthening the resilience of rural livelihood options for Afghan Communities to manage climate change-induced disaster...
Nov 24, 2015 Nov 30, 2015
Greenhouse Specialist-CARD-F/AFG/KST/55/15
VA Number: CARD-F/AFG/KST/55/15 Position: Greenhouse Specialist Organization: CARD-F Duty Station: ...
Nov 15, 2015 Nov 29, 2015
صفحه 7 از 95