اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارمند آموزش و ظرفیت سازی تولید و پروسس بازاریابی زعفران - تعداد بست: 2
لایحه وظایف کارمند قراردادی عنوان وظیفه: کارمند آموزش و ظرفیت سازی تولید و پروسس بازاریابی زعفران وزارت/اداره: وزارت زراعت آبیاری و مالداری بخش: ریاست عمومی ترویج/ ریاست غله جات موقعیت:...
Aug 06, 2016 Aug 16, 2016
ریاست سیلوی ولایت بغلان -001
شمارۀ اعلان وظیفه: 001 عنوان وظیفه: ریاست سیلوی ولایت بغلان بست: تعداد...
Apr 16, 2016 May 02, 2016
محافظ ساحه حفاظت شده کول حشمت خان-001
شمارۀ اعلان وظیفه: 001 عنوان وظیفه: محافظ ساحه حفاظت شده کول حشمت خان بست: تعداد...
Mar 22, 2016 Mar 30, 2016
مشاور مالداری
دافغانستان اسلامی جمهوری دولت دکرهنی ، اوبولگولو اومـــــــــالداری وزارت دولت جمهوری اسلامـــی افغانستا ن وزارت زراعــــــــــت ، ابیاری ومـــالــــداری ...
Feb 29, 2016 Mar 05, 2016
Regional Livestock Extension Officer-Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00233
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00233 Post Title: Regional Livestock Extension Officer Organization: NHLP/MAIL/WB Location: ...
Nov 29, 2015 Dec 12, 2015
Horticulture Extension Worker-Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00232
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00232 Post Title: Horticulture Extension Worker Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Samangan (Aibak) Duration: One Year No. of Post: 1 Sex: ...
Nov 25, 2015 Dec 08, 2015
Female Horticulture Extension Worker- Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00231
Vacancy Number: NHLP/MAIL/WB/00231 Post Title: Female Horticulture Extension Worker Organization: NHLP/MAIL/WB Location: Kabul (Qarabagh) and Balkh (Markaz) Duration: One...
Nov 25, 2015 Dec 08, 2015
Driver - Strengthening the Resilience of Rural Livelihood Options for Afghan Communities
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock (MAIL) Strengthening the resilience of rural livelihood options for Afghan Communities to manage climate change-induced disaster...
Nov 24, 2015 Nov 30, 2015
Greenhouse Specialist-CARD-F/AFG/KST/55/15
VA Number: CARD-F/AFG/KST/55/15 Position: Greenhouse Specialist Organization: CARD-F Duty Station: ...
Nov 15, 2015 Nov 29, 2015
Store Keeper-MAIL/OFWMP/CN/195
Vacancy No: MAIL/OFWMP/CN/195 Post Title: Store...
Nov 14, 2015 Nov 21, 2015
صفحه 7 از 95