اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست رتبه 4 .................... مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 4 .................... مدیریت عمومی امور تدارکات ساختمانی
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 مدیریت عمومی امور تدارکات ساختمانی ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 4 .................... مدیریت عمومی پلانگذاری
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 مدیریت عمومی پلانگذاری ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 4 .................... مدیریت عمومی تدارکات اجناس
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 مدیریت عمومی تدارکات اجناس ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 5 .................... عضو خریداری تدارکات اجناس
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 5 عضو خریداری تدارکات اجناس ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 5 .................... عضو خریداری خدمات غیر مشورتی (دو بست)
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 5 عضو خریداری خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 5 .................... مدیریت ارزیابی اجراآت وظیفوی.
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 5 مدیر ارزیابی اجراآت وظیفوی ریاست منابع بشری و ارتقای ظرفیت را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 3 آمریت تنظیم و توسعه باغداری
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 3 آمریت تنظیم و توسعه باغداری ریاست عمومی ترویج را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر...
May 22, 2017 May 25, 2017
بست رتبه 4 کارشناس پالیسی و ستراتیژی
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 کارشناس پالیسی و ستراتیژی ریاست عمومی پلان را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید....
May 22, 2017 May 25, 2017
بست رتبه 3 آمر سروی، نمونه گیری و طبقه بندی خاک
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر...
May 22, 2017 May 25, 2017
صفحه 6 از 95