اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست رتبه 4 .................... مدیریت عمومی امور تدارکات ساختمانی
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 مدیریت عمومی امور تدارکات ساختمانی ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 4 .................... مدیریت عمومی پلانگذاری
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 مدیریت عمومی پلانگذاری ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 4 .................... مدیریت عمومی تدارکات اجناس
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 مدیریت عمومی تدارکات اجناس ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 5 .................... عضو خریداری تدارکات اجناس
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 5 عضو خریداری تدارکات اجناس ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 5 .................... عضو خریداری خدمات غیر مشورتی (دو بست)
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 5 عضو خریداری خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 5 .................... مدیریت ارزیابی اجراآت وظیفوی.
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 5 مدیر ارزیابی اجراآت وظیفوی ریاست منابع بشری و ارتقای ظرفیت را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به...
Jun 07, 2017 Jun 17, 2017
بست رتبه 3 آمریت تنظیم و توسعه باغداری
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 3 آمریت تنظیم و توسعه باغداری ریاست عمومی ترویج را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر...
May 22, 2017 May 25, 2017
بست رتبه 4 کارشناس پالیسی و ستراتیژی
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 4 کارشناس پالیسی و ستراتیژی ریاست عمومی پلان را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید....
May 22, 2017 May 25, 2017
بست رتبه 3 آمر سروی، نمونه گیری و طبقه بندی خاک
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر...
May 22, 2017 May 25, 2017
لایحه وظایف سرویر زنبورداری
Beekeeping Development Project لایحه وظایف سرویر زنبورداری پروژه انکشاف زنبورداری (BDP) که یکی از پروژه های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بوده و از طریق آژانس انکشافی فرانسه تمویل میگردد. این پروژه نظر به پلان سال 1396 خویش در نظر...
Apr 18, 2017 Apr 28, 2017
صفحه 6 از 95