اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس فارمهای زراعتی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس فارمهای زراعتی...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس نظارت و ارزیابی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس نظارت و...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس عمومی کانال ننگرهار
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس عمومی کانال...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس صحت حیوانی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج(CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس صحت...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها
شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها بست: تعداد بست: ...
Dec 13, 2017 Dec 22, 2017
مشاور در امور آبیاری و منابع طبیعی
شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: مشاور در امور آبیاری و منابع...
Dec 13, 2017 Dec 22, 2017
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایتی
جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل ا صلاحات اداری و خدمات ملکی (CBR)ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری ا صلاحاتو او ملکی خدمتونوخپلواک...
Dec 02, 2017 Dec 11, 2017
آمرتخنیک وترانسپورت
جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل ا صلاحات اداری و خدمات ملکی (CBR)ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری ا صلاحاتو او ملکی خدمتونوخپلواک...
Nov 26, 2017 Dec 05, 2017
رئیس انکشاف سکتور خصوصی MAIL-CBR-35-017
جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارتقاء ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: MAIL-CBR-35-017 عنوان...
Oct 16, 2017 Oct 25, 2017
رئیس انکشاف سکتور خصوصی MAIL-CBR-35-017
جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارتقاء ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: MAIL-CBR-35-017 عنوان...
Oct 07, 2017 Oct 16, 2017
صفحه 3 از 94