اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست های قابل اعلان رتبه سوم ریاست های ولایتی
کاندیدان محترم میتوانند فورم های کاریابی را از ویب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری داونلود نموده و بعد از خانه پری همراه با اسناد تجربه کاری، اسناد تحصیلی، کاپی تذکره تابعیت و اسناد تجربه کاری را به ایمیل آدرس (vacancies.cs.mail@gmail.com)...
Apr 24, 2018 May 09, 2018
بست های قابل اعلان رتبه سوم و چهارم ریاست های مرکزی
کاندیدان محترم میتوانند فورم های کاریابی را از ویب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری داونلود نموده و بعد از خانه پری همراه با اسناد تجربه کاری، اسناد تحصیلی، کاپی تذکره تابعیت و اسناد تجربه کاری را به ایمیل آدرس (vacancies.cs.mail@gmail.com)...
Apr 24, 2018 May 09, 2018
رئیس علفچرها
برنامه ارتقا ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان...
Feb 04, 2018 Feb 13, 2018
آمر سروی و مطالعات ساحات حفاظت شده
برنامه ارتقا ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان...
Feb 04, 2018 Feb 13, 2018
رئیس توسعه باغداری
(CBR)ارتقای ظرفیت مبتنی نتایج شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس توسعه...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس میکانیزه زراعتی
(CBR)ارتقای ظرفیت مبتنی نتایج شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس میکانیزه...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس آبیاری
(CBR)برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀ اعلان وظیفه: XXXXXX عنوان وظیفه: رئیس...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس آبياری و مراقبت تخنیکی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس آبياری و مراقبت تخنیکی...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس فارمهای زراعتی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس فارمهای زراعتی...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس نظارت و ارزیابی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس نظارت و...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
صفحه 3 از 95