اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست رتبه 7 ....... معتمد جنسی
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 معتمد جنسی ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر...
May 12, 2018 May 23, 2018
بست رتبه 7 .................... گاو دوش
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 گاو دوش ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید....
May 12, 2018 May 23, 2018
بست های قابل اعلان رتبه سوم ریاست های ولایتی
کاندیدان محترم میتوانند فورم های کاریابی را از ویب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری داونلود نموده و بعد از خانه پری همراه با اسناد تجربه کاری، اسناد تحصیلی، کاپی تذکره تابعیت و اسناد تجربه کاری را به ایمیل آدرس (vacancies.cs.mail@gmail.com)...
Apr 24, 2018 May 09, 2018
بست های قابل اعلان رتبه سوم و چهارم ریاست های مرکزی
کاندیدان محترم میتوانند فورم های کاریابی را از ویب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری داونلود نموده و بعد از خانه پری همراه با اسناد تجربه کاری، اسناد تحصیلی، کاپی تذکره تابعیت و اسناد تجربه کاری را به ایمیل آدرس (vacancies.cs.mail@gmail.com)...
Apr 24, 2018 May 09, 2018
رئیس علفچرها
برنامه ارتقا ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان...
Feb 04, 2018 Feb 13, 2018
آمر سروی و مطالعات ساحات حفاظت شده
برنامه ارتقا ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان...
Feb 04, 2018 Feb 13, 2018
رئیس توسعه باغداری
(CBR)ارتقای ظرفیت مبتنی نتایج شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس توسعه...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس میکانیزه زراعتی
(CBR)ارتقای ظرفیت مبتنی نتایج شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس میکانیزه...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس آبیاری
(CBR)برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀ اعلان وظیفه: XXXXXX عنوان وظیفه: رئیس...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
رئیس آبياری و مراقبت تخنیکی
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) شمارۀ اعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس آبياری و مراقبت تخنیکی...
Feb 04, 2018 Feb 10, 2018
صفحه 2 از 94