اعلام چهل و سه بست سه، چهار، پنج و شش

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ  15/11/1397  الی   28/11/1397  از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند.

یادداشت: برای بدست آوردن لایحه وظایف هریک از بست‌ها به روی عنوان بست متذکره کلیک نماید.

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست

1

مدیریت توزیع سرتفیکیت و تک نمبر

5

تصدیق دهی تخم های بذری

8

متخصص امراض و آفات نباتات صنعتی و پیله داری

4

عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

2

مدیریت آبیاری سطحی

5

آبیاری

9

متخصص اصلاح ماشین آلات زراعتی

4

عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

3

ادیتور ویدیو و ادیو

6

اطلاعات و ارتباط عامه

10

متخصص تحقیقات امراض غله جات

4

عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

4

خبرنگار عکاس

5

اطلاعات و ارتباط عامه

11

آمریت تنظیم و توسعه باغداری

3

عمومی ترویج

5

مدیریت عمومی خدمات انکشاف تجارتی

4

عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها

12

مدیریت عمومی تفتیش داخلی ولایتی

4

تفتیش داخلی

6

مدیریت فارم دارلامان

5

عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

13

مدیریت عمومی حفظ و مراقبت سیستم های تکنالوژی معلوماتی

4

تکنالوژی معلوماتی

7

متخصص تحقیقات جرم پلازم سبزیجات

4

عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

14

مامور تغذیه فارم بنیحصار

6

عمومی مالداری و صحت حیوانی

15

متخصص ایجاد پروژه های مرغ های گوشتی

5

عمومی مالداری و صحت حیوانی

26

مدیریت عمومی پلان و گزارش دهی

4

عمومی منابع طبیعی

16

مدیریت عمومی تنظیم منابع جنیتک

4

عمومی مالداری و صحت حیوانی

27

متخصص پلانگذاری آبریزه ها

4

عمومی منابع طبیعی

17

مامور تکنیشن

6

عمومی مالداری و صحت حیوانی

28

انجنیر سروی آبریزه ها

4

عمومی منابع طبیعی

18

مدیریت ثبت نمونه های مریضی حیوانات

5

عمومی مالداری و صحت حیوانی

29

متخصص سروی مطالعات بیالوژیکی و محیطی آبریزه

4

عمومی منابع طبیعی

19

مدیریت تولید واکسین های باکتریالوژی

5

عمومی مالداری و صحت حیوانی

30

متخصص سروی اجتماعی و اقتصادی

4

عمومی منابع طبیعی

20

مدیریت بررسی و ارزیابی کلینیک های حیوانی مرکز

5

عمومی مالداری و صحت حیوانی

31

متخصص بسیج جوامع ملی و ثبت انجمن ها

4

عمومی منابع طبیعی

21

مدیریت تحلیل و تجزیه ارقام و معلومات امراض

5

عمومی مالداری و صحت حیوانی

32

متخصص تنظیم ارزش افزایی جنگلات مثمر

4

عمومی منابع طبیعی

22

مدیریت نمونه گیری گمرک زمینی کابل

5

عمومی مالداری و صحت حیوانی

33

متخصص طرح دیزاین پروژه های معیشت پایدار برای تنظیم جنگلات

4

عمومی منابع طبیعی

23

مدیریت مفتشین صحی محصولات حیوانی

5

عمومی مالداری و صحت حیوانی

34

متخصص سروی پلانگذاری و حفاظت انواع حیات وحش

4

عمومی منابع طبیعی

24

مدیریت عمومی رسیدگی به شکایات

4

منابع بشری

35

متخصص سروی تثبیت ساحات حفاظت شده

4

عمومی منابع طبیعی

25

مدیریت عمومی استخدام مرکزی

4

منابع بشری

36

متخصص نظارت از ساحات حفاظت شده

4

عمومی منابع طبیعی

37

متخصص تنظیم پارک ملی و ساحات حفاظت شده

4

عمومی منابع طبیعی

41

متخصص تنظیم و ثبت مستفیدین علفچرها

4

عمومی منابع طبیعی

38

مدیریت عمومی تنظیم ساحات حفاظت شده کول حشمت خان

4

عمومی منابع طبیعی

42

متخصص نقشه برداری پوشش نباتی و خاکی

4

عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها

39

متخصص بهره برداری ارزش افزایی نباتات طبی

4

عمومی منابع طبیعی

43

مدیریت عمومی پروژه سازی

4

آبیاری

40

متخصص تنظیم تناوب چرا

4

عمومی منابع طبیعی