صفا کار/ چوکی دار ( نیمروز)

شمارۀ  اعلان:                               154/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اداره:                                         وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی

وظیفه:                                        صفا کار/ چوکی دار

موقعیت:                                      نیمروز

مدت خدمت:                                  شش ماه، قابل تمدید

معاش ناخالص                                باساس معیار معاش NTA

ملیت:                                         افغان

جنسیت:                                       ذکور/اناث

تعداد بست:                                   2

تاریخ اعلان:                                 5/2/2019

تاریخ انقضا:                                 14/2/2019                            

شرح پروژه

دولت جمهوری اسلامی افغانستان (GoA) باساس ماستر پلان زراعت و در همکاری با شرکای رشد و انکشاف، تعدادی از اولویت های مناسب و مقتضی  را برای سرمایگذاری و پالیسی های زراعتی در چارچوب انکشاف ملی زراعتی (NADF) تشخیص و تعریف نموده است. دولت جمهوری اسلامس افغانستان بیشترین توجه خود را بمنظور افزایش عواید دهاقین و بهبود وضعیت تامین مواد غذایی بخاطر تقویت اساس تولیدات زراعتی مبذول ساخته است. این دولت درین رابطه، طالب مساعدت از بانک جهانی در راستای تقویت سیستم تامین عوامل زراعتی گردیده است. مخصوصاً، دولت افغانستان، مساعدت بیشتر را از بانک جهانی (WB) در آماده سازی پروژۀ عوامل تولید افغانستان (AAIP) تقاضا نموده است که شامل چهار مرکبۀ ذیل میگردد: (i) بهبودی در اصلاح تخم بذری و تصدیق؛ (ii) ایجاد زیربنا و پالیسی ها در رابطه به کنترول کیفیت و استفادۀ مصئون از کود های کیمیاوی و مواد کیمیاوی؛ (iii) بهبود سیستم عرضۀ عوامل تولید؛ و  (iv) ایجاد میکانیزم های موثر پروژه در بخش های مدیریت، تطبیق و همآهنگی.   

هدف طرح پروژۀ عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) عبارت از افزایش استعمال تکنالوژی های تولید محصول اصلاح شده از طریق گسترش رشد تخم بذری تصدیق شده و بهبودی دسترسی به عوامل تولید زراعتی دارای کیفیت مطمئن میباشد.

خلاصۀ وظیفه:

فرد صفا کار مطابق به ماهیت وظیفه، تمرکز خود را بالای کیفیت کاری که برایش محول میگردد، مبذول دارد و آنرا بموقع انجام دهد.  

مسئولیت های کلیدی فرد صفا کار

وظایف اصلی و مسئولیتها

 • مسئولیت پاک کاری تمام اطاقها و کف اطاق ها را دارد.
 • در ترتیب و تنظیم میز و دفاتر همکاری نماید.
 • در صورت ضرورت، در آماده نمودن مواد غذایی کمک نماید.
 • تعمیر و لوازم را بصورت منظم پاک و جاروب نماید.
 • تشناب ها را روزمره پاک نماید.
 • پاکی و صفایی  محوطۀ تعمیر لازمی است.
 • در انتقال سامان و لوازم دفتر همکاری نماید.
 • حین ضرورت، متمایل به اجرای وظیفه بعد از رسمیات و در جریان رخصتی باشد.
 • ترتیبات چای چاشت را بشمول موضوعات خریداری تنظیم نماید.
 • آماده نمودن چای برای کارمندان اداره  و افراد ملاقاتی در وقت مناسب.
 • گزمۀ منظم یا با خبری از محوطۀ دفتر.
 • در جریان وظیفه باید بیدار و هوشیار باشد.
 • مسئولیت امنیت و مصئونیت دفتر را دارد.
 • اجرای سایر وظایف در اداره بنابر درخواست سوپروایزر یا کارمند نماینده.

دانش مورد نیاز، مهارت و توانایی

 • تحصیلات: مکتب ابتدائیه، و برای مکتب متوسطه ارجحیت داده میشود.
 • حداقل 2 سال تجربه در سازمانهای غیر دولتی یا سایر سازمانهای معتبر.
 • ملیت: افغان
 • جنسیت: هرکدام
 • قادر به تفاهم به زبانهای داخلی (پشتو/دری) باشد.
 • دو ضمانت خط که از طرف کارمندان دولتی باشد.
 • ارجحیت برای افراد ولایت مربوط داده میشود.

راهنمایی برای تسلیم دادن ورقۀ درخواست:

 • خلص سوانح و نامۀ حمایتی (Cover Letter) خود را به پروژۀ عوامل تولید زراعتی افغانستان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمایید. جمال مینه، کابل، افغانستان یا خلص سوانح خود را از طریق ایمیل به آدرس ذیل بفرستید:
 • نوت: امتحان بست متذکره در ولایت مربوطه گرفته میشود.

Vacancies.aaip@mail.gov.af

 • سفارش خط یا اسناد تحصیلی خود را ضمیمه نسازید. اسناد متذکره در جریان مصاحبه مطالبه میگردد.
 • *یادداشت: خلص سوانح بدون نامۀ حمایتی (Cover Letter) در نظر گرفته نمیشود. ذکر نام وظیفه و شمارۀ اعلان در subject line حتمی است.
 • تنها کاندید های انتخاب شده برای مصاحبه مطالبه میگردد. تمام درخواستها مطابق به شرایط فوق بررسی میگردد. هر خلص سوانح که مطابق به شرایط ذکر شده نبود، مسترد میگردد.
 • وزارت زراعت، آبیاری و مالداری فرصت مساوی را برای استخدام قشر ذکور و اناث مهیا میسازد تا در پُست های خالی درخواستی دهند.