بست رتبه 7 ------ معتمد جنسی (سه بست‌ )

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 معتمد جنسی ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. 

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای استخدام را از تاریخ 24/9/1397 الی 5/10/1397 از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند درصورت ضرورت به شماره تلیفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد درخواستی پذیرفته نمیشود.

ریاست‌های اداری، دفتر و انکشاف کوپراتیف های زراعتی :

بست رتبه 7 .................... معتمد جنسی.

وظایف :

  1. نگهداری اجناس در دیپوها.
  2. تنظیم اجناس از داخل دیپوها تظر به نوعیت آن.
  3. لیست نمودن اجناس در عین دخول و خروج.
  4. چک و کنترول وسایل ضد عریق در دیپو.
  5. مهر و لاک دروازه دیپو ها هنگام توزیع و بعد توزیع در حضور داشت هئیت توزیع.
  6. به اختیار قرار دادن با وسایل مورد ضرورت شعبات به اختیار کارکنان درصورت هدایت اسناد قانونی.
  7. حفظ و نگهداری از اسباب که برایش سپرده میشود.
  8. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر بخش در مطابقت با قانون سپرده میشود.

شاخص های اساسی :

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده 7 و قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

از برنده بست فوتو تضمین جایداد اخذ میگردد.

امتیازات :

معاش مطابق به قانون رتب معاشات مطابق طرزالعمل اصلاحات اداری.

استفاده از رخصتی های قانون مامورین.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت 9  الی ختم رسمیات از آمریت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند در صورت ضرورت به تیلفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.