بست رتبه 7 --- تراکتورچی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 تراکتورچی ریاست عمومی ترویج را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. 

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای استخدام را از تاریخ 24/9/1397 الی 5/10/1397 از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند درصورت ضرورت به شماره تلیفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد درخواستی پذیرفته نمیشود.

ریاست عمومی ترویج :

بست رتبه 7 .................... تراکتورچی.

وظایف :

  1. آماده ساختن تراکتور و وسایل مرتبطه آن جهت امورات کاری.
  2. آماده گی انجام وظیفه طبق هدایت آمرین.
  3. برخورد نیک با آمرین و پرسونل مربوطه.

شاخص های اساسی :

شرایط استخدام :

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از 18 سال کمتر از شصت چهار سال بیشتر نباشد.
  3. اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
  4. بلدیت کامل در مسلک مربوطه.

امتیازات :

معاش مطابق به قانون رتب معاشات مطابق طرزالعمل اصلاحات اداری.

استفاده از رخصتی های قانون مامورین.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت 9  الی ختم رسمیات از آمریت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند در صورت ضرورت به تیلفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.