بست رتبه 8 --- محافظ (دو بست )

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 8 محافظ ریاست عمومی منابع طبیعی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید.

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای استخدام را از تاریخ 24/9/1397 الی 5/10/1397 از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند درصورت ضرورت به شماره تلیفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد درخواستی پذیرفته نمیشود.

ریاست‌ اداری و ریاست عمومی منابع طبیعی :

بست رتبه 8 .................... محافظ.

وظایف :

  1. محافظت از تعمیرات، وسایط، شبکه برق و اجناس ناصبه تعمیرات
  2. حفاظت و نگهداری از پارک ها و درختان چهارطرف ساختمان ها و تعمیرات
  3. جلوگیری از خارج نمودن اجناس ساحه مربوطه بدون اسناد و هدایت مقامات ذیصلاح
  4. حفظ و نگهداری از  اسباب که برایش سپرده میشود.
  5. اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر بخش مطابقت باقانون بوی سپرده میشود.

شاخص های اساسی :

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده (7) و (8) و ضمیمه 2 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

امتیازات :

معاش مطابق به قانون رتب معاشات مطابق طرزالعمل اصلاحات اداری.

استفاده از رخصتی های قانون مامورین.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت 9  الی ختم رسمیات از آمریت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند در صورت ضرورت به تیلفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.