۶۴ بست (بست‌های سه، چهار و پنج)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تعداد ۶۴ بست(بست‌های سه، چهار و پنج) را به اعلان سپرده است.
اشخاص واجد شرایط می‌توانند فورم‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ ۱۱ الی ۲۵ سنبله از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بدست آورده و پس از خانه‌پری با اسناد مورد ضرورت در آن اداره تسلیم کنند و یا می‌توانند فورم خانه پری شده را با تمام اسناد مورد نیاز به ایمیل آدرس ذیل hr.vacancies@mail.gov.af ارسال کنند.

فورم درخواستی بست ها

برای بدست آوردن لایحه وظایف هر بست بالای نام بست مورد نظر خویش کلیک نماید.

ریاست منـابع بشری 

آمريت استخدام

شماره

رتبه بست

عنوان بست

ریاست

شماره

رتبه بست

عنوان بست

ریاست

1

3

آمریت استخدام

منابع بشری

12

4

متخصص نقشه برداری، پوشش نباتی و خاکی

عمومی پلان

2

4

مدیریت عمومی بایو تکنالوژی

تصدیق دهی دهی تخم های بذری

13

4

متخصص تنظیم معلومات

عمومی پلان

3

4

متخصص باکتریالوژی

تصدیق دهی دهی تخم های بذری

14

4

متخصص تعبیر و تفسیر عکسهای ماهواره ئی و (RS) ریموت سنسنگ

عمومی پلان

4

4

مدیریت عمومی انجمن های آبیاری

آبیاری

15

4

مدیریت عمومی هواشناسی و پیش بینی خطرات

عمومی پلان

5

4

مدیریت عمومی تنظیم حق آبه های آبیاری

آبیاری

16

4

کارشناس برنامه منابع طبیعی

عمومی پلان

6

4

سرویران اقتصادی و اجتماعی

آبیاری

17

4

کارشناس انسجام بودجه خارجی

عمومی پلان

7

4

مدیریت عمومی پروژه سازی

آبیاری

18

4

کارشناس برنامه احیاء اقتصادی

عمومی پلان

8

4

انجنیر برآورد

آبیاری

19

4

کارشناس انسجام و ثبت انجوها

عمومی پلان

9

4

مدیریت عمومی محافظت

اداری

20

4

کارشناس پالیسی و استراتیژی

عمومی پلان

10

4

مدیریت عمومی خبرنامه و تصحیح

اطلاعات و ارتباط عامه

21

4

کارشناس هماهنگی سکتور زراعت

عمومی پلان

11

4

مدیریت عمومی تولید

اطلاعات و ارتباط عامه

22

4

مدیریت عمومی جمع آوری و ثبت ارقام

عمومی پلان

22

4

مدیریت عمومی شناسائی فرصت های سرمایه گذاری زراعت و مالداری

عمومی پلان

34

4

مدیریت عمومی ورکشاپ

تکنالوژی معلوماتی

23

4

کارشناس طرح دیتابیس

عمومی پلان

35

4

مدیریت عمومی مشخصات و ارزیابی وسایل تکنالوژی معلوماتی

تکنالوژی معلوماتی

24

4

متخصص تحقیقات نباتات طبی

تحقیقات زراعتی

36

4

مدیریت عمومی پلانگذاری و دیتابیس استخدام

منابع بشری

25

4

مدیریت عمومی تصفیه و تحلیل راپور سیلو ها

مصئونیت غذائی و ذخایر استراتیژیک

37

4

مدیریت عمومی تنظیم برنامه های خارجی

منابع بشری

26

4

انجنیر طرح و دیزاین نفشه خاک

تحقیقات زراعتی

38

4

مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی پروژه های احیاء اقتصادی

نظارت و ارزیابی

27

4

متخصص تحقیقات حیوانات اهلی

تحقیقات زراعتی

39

4

مدیریت عمومی تحلیل و ارزیابی پروژه های ارتقاء ظرفیت

نظارت و ارزیابی

28

4

مدیریت عمومی اجرائیه

عمومی ترویج

40

4

انجنیر سنجش و برآورد

زیر بنای های زراعتی

29

4

مدیریت عمومی روابط اجتماعی و محصولات زراعتی بدیل

عمومی ترویج

41

4

انجنیر دیزاین

زیر بنای های زراعتی

30

4

مدیریت عمومی ترویج زعفران

عمومی ترویج

42

4

انجنیر آبرسانی و کانلیزاسیون

زیربنا های زراعتی

31

4

مدیریت عمومی توسعه تاکداری

عمومی ترویج

43

4

انجنیر ساختمان

زیربنا های زراعتی

32

4

متخصص آفات تخم

عمومی ترویج

44

4

مدیریت عمومی جمع آوری و تحلیل ارقام

مصئونیت غذائی و ذخایر استراتیژیک

33

4

متخصص دیتابیس تجربه تحقیقاتی

تحقیقات زراعتی

45

4

مدیریت عمومی تفتیش رعایت قوانین

تفتیش داخلی

46

5

مامور فنی قوریه ده مراد خان

عمومی منابع طبیعی

55

5

مدیریت تنظیم امور جنگلات

عمومی منابع طبیعی

47

5

مدیریت لبنیات

مالداری و صحت حیوانی

56

5

مدیریت قوریه فارم بی بی مهرو

عمومی منابع طبیعی

48

5

مدیریت ماهیان سرد آبی و گرم آبی

مالداری و صحت حیوانی

57

5

مدیریت نظارت وگزارش دهی

عمومی منابع طبیعی

49

5

مدیریت مایکالوژی

تصدیق دهی تخم های بذری

58

5

مدیریت تنظیم ساحات حفاظت شده

عمومی منابع طبیعی

50

5

مدیریت پیله وری

مالداری و صحت حیوانی

59

5

مدیریت دیپارتمنت محاسبه و دفترداری

کوپراتیف های زراعتی

51

5

مدیریت ترویج مالداری

مالداری و صحت حیوانی

60

3

آمریت حشرات مفیده

مالداری و صحت حیوانی

52

5

مدیریت تست بقه گاو

مالداری و صحت حیوانی

61

5

مدیریت تغذیه فارم بنیحصار

مالداری و صحت حیوانی

53

4

مدیریت عمومی تحلیل و گزارشدهی

عمومی پلان

62

3

آمریت معلومات و تولید

اطلاعات و ارتباط عامه

54

5

مدیریت مفتیش صحی و محصولات حیوانی

مالداری و صحت حیوانی

64

3

آمریت تحلیل اسناد و تفتیش رعایت قوانین

تفتیش داخلی