۲۱ بست رتبه هفت و هشت

برای دریافت لایحه وظایف بست‌های لست شده در زیر لطفاً بالای نام بست کلیک نماید

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری
ریاست منابع بشری
آمریت استخدام
بست های قابل اعلان رتبه هفتم و هشتم
شماره  بست عنوان بست ریاست تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان
1 7 نجار اداری 1397/05/03 1397/05/16
2 7 رنگمال اداری 1397/05/03 1397/05/16
3 7 خراد کار اداری 1397/05/03 1397/05/16
4 7  ویرنگ کار اداری 1397/05/03 1397/05/16
5 7 دریور اداری 1397/05/03 1397/05/16
6 7 مستری تراکتورچی تحقیقات زراعتی 1397/05/03 1397/05/16
7 7 تراکتورچی عمومی ترویج 1397/05/03 1397/05/16
8 7 میخانیک عمومی ترویج 1397/05/03 1397/05/16
9 7 آهنگر عمومی ترویج 1397/05/03 1397/05/16
10 7 باغبان باشی قوریه ده مراد خان عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
11 7 باغبان باشی قوریه بی بی مهرو عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
12 8 باغبان قوریه ده مراد خان عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
13 8 باغبان قارم گذرگاه عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
14 8 باغبان قوریه پغمان عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
15 8 باغبان فارم دوم گذرگاه عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
16 8 باغبان فارم تنگی غارو عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
17 8 باغبان فارم بادام باغ عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
18 7 واترپمپ کار مقابل سیلو مرکزی عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
19 7 باغبان باشی فارم کلوله پشته عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
20 8 باغبان فارم چمن عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16
21 7 نجار فارم چمن عمومی منابع طبیعی 1397/05/03 1397/05/16

یاداشت: اشخاص واجدالشرایط میتوانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ ۳- اسد - ۱۳۹۷ الی ۱۶- اسد - ۱۳۹۷ از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند.