بست رتبه 8 .................... عمله خاکروب

ریاست منـابع بشری 

آمريت استخدام

اعــــــلان کاریــــــابی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 8 عمله ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. 

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای استخدام را از تاریخ 22/2/1397 الی 2/3/1397 از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند درصورت ضرورت به شماره تلیفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد درخواستی پذیرفته نمیشود.

ریاست اداری :

بست رتبه 8 .................... عمله خاکروب.

وظایف :

  1. رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه ریاست.
  2. آوردن مکاتیب و اسناد از دفاتر مربوطه ریاست.
  3. حفظ و نگهداری از اسباب که برایش سپرده میشود و یا در دفتر مربوطه است.
  4. آماده ساختن چای برای کارکنان شعبات مربوطه.
  5. شستن و پاک نگهداشتن ظروف چای خوری.
  6. پاکی و صفائی شعبات مربوطه.
  7. مراقبت از پاکی و صفائی دفتر.
  8. اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر بخش در مطابقت با قانون بوی سپرده میشود.

شاخص های اساسی :

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده (7) و (8) و ضمیمه 2 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

  1. اطاعت از اوامر آمرین.

امتیازات :

معاش مطابق به قانون رتب معاشات مطابق طرزالعمل اصلاحات اداری.

استفاده از رخصتی های قانون مامورین.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت 9  الی ختم رسمیات از آمریت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند در صورت ضرورت به تیلفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

هنگام مراجعه یک قطعه فوتو و فوتوکاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشید.