بست رتبه 7 .................... منتظم لابراتوار

ریاست منـابع بشری 

آمريت استخدام

اعــــــلان کاریــــــابی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 منتظم لابراتوار ریاست حفاظه نباتات و قرانطین را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. 

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای استخدام را از تاریخ 22/2/1397 الی 2/3/1397 از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند درصورت ضرورت به شماره تلیفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد درخواستی پذیرفته نمیشود.

ریاست حفاظه نباتات و قرانطین :

بست رتبه 7 .................... منتظم لابراتوار.

وظایف :

  1. نگهداری اجناس در لابراتوار ها.
  2. تنظیم اجناس داخل لابراتوار نظر به هدایت آمر مربوطه.
  3. آماده نمودن اجناس و وسایل مورد ضرورت لابراتوار.
  4. انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب آمر مربوطه در مطابقت با قانون.

شاخص های اساسی :

شرایط استخدام :

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از 18 سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
  3. اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
  4. بلدیت کامل در مسلک مربوطه.

امتیازات :

معاش مطابق به قانون رتب معاشات مطابق طرزالعمل اصلاحات اداری.

استفاده از رخصتی های قانون مامورین.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت 9  الی ختم رسمیات از آمریت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند در صورت ضرورت به تیلفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

هنگام مراجعه یک قطعه فوتو و فوتوکاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشید.