بست رتبه 7 .................... ملا امام مسجد

ریاست منـابع بشری 

آمريت استخدام

 

اعــــــلان کاریــــــابی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 ملا امام مسجد ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. 

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای استخدام را از تاریخ 22/2/1397 الی 2/3/1397 از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند درصورت ضرورت به شماره تلیفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد درخواستی پذیرفته نمیشود.

ریاست اداری :

بست رتبه 7 .................... ملا امام مسجد.

وظایف :

  1. اقامه اذان در زمان معین داخل رسمیات.
  2. اقامه نماز یومیه در زمان رسمیات.
  3. امر به معروف و نهی از منکر برای کارمندان و کارکنان وزارت.
  4. تشویق نمودن جوانان به نماز جماعت.
  5. جواب به سوالات و مشکلات کارمندان از نقطه نظر فقهی.

شاخص های اساسی :

شرایط استخدام :

  1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  2. سن وی از 18 سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
  3. اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
  4. بلدیت کامل در مسلک مربوطه.

امتیازات :

معاش مطابق به قانون رتب معاشات مطابق طرزالعمل اصلاحات اداری.

استفاده از رخصتی های قانون مامورین.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت 9  الی ختم رسمیات از آمریت استخدام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند در صورت ضرورت به تیلفون 0744369636 تماس بگیرند، بعد از سپری شدن میعاد معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

هنگام مراجعه یک قطعه فوتو و فوتوکاپی اسناد تحصیلی خویش را با خود داشته باشید.