رئیس علفچرها

برنامه ارتقا ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)


شمارۀ اعلان وظیفه:

 

عنوان وظیفه:

رئیس علفچرها

بست:

تعداد بست:                                        

2

1

وزارت/ اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست عمومی منابع طبیعی

 

 

پس منظر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت زراعت تلاش دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِ کشور  را احیاء کند، تولید و بهره‌ برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربنا ها و سیستم‌ های آبیاری برای زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشد و مارکیت ‌های محصولات زراعتی را توسعه  دهد و نیز در ارتقای ظرفیت منابع بشری تلاش نماید. ماموریت وزارت زراعت، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین، و مصونیت غذایی برای همه  مردم است. بنا بر آن دستورالعمل‌ جدید در سکتور زراعت، بالای افزایش کمیت تولیدات زراعتی ،و تمرکز بالای محصولات زراعتی که‌ دارای ارزش بیشتر هستند از طریق روش‌ های مناسب تقویت زنجیرۀ ارزش، معطوف میدارد. 

ریاست عمومی منابع طبیعی یکی از ریاست های مهم و عمده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد. این ریاست در عرصه تنظیم منابع طبیعی (جنگلات، علفچر ها، نباتات طبی، آبریزه ها، ساحات حفاظت شده و حیات وحش)، ترویج سیستم مناسب و پایدار تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جوامع محلی خدمات وسیع را انجام میدهد، که در نتیجه به جوامع محلی خدمات مناسب در اوقات مناسب در چوکات پالیسی و استراتیژی این ریاست به شکل پایدار ارایه گردیده و جوامع محلی میتوانند از این منابع به صورت پایدار استفاده نمایند،

 

هدف برنامه CBR:

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result  (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت امور مربوط به بهبود معیشت جوامع مالدار، جلوگیری از توسعه صحرا، تثبیت ریگ های روان و بلاخره مبارزه با اثرات منفی تغیرات اقلیمی از طریق حفاظت، احیاء، استفاده موثر و پایدار از منابع علفچرها، و ارزش افزایی محصولات علفچر و نباتات طبی.

 

وظایف و مسؤولیت ها:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان و اهداف وزارت با در نظرداشت اولویت ها، پالیسی ها و لوایح منابع طبیعی بمنظور نایل شدن به نتایج متوقعه استراتیژی ملی تنظیم منابع طبیعی.

 2. همکاری و مشاوره در طرح پالیسی و استراتیژی و اضح و کارا، پلان های مدیریتی، غرض تنظیم پایدار علفچر ها و نباتات طبی در هماهنگی با جوامع محلی.

 3. طرح و انکشاف رهنمود ها و دستور العمل های علمی و تخنیکی در تنظیم و انکشاف منابع علفچر و نباتات طبی (بهره برداری سالم و تناوب جرا)، حفاظت آب و خاک و تنظیم آبریزه ها.

 4. مدیریت پروسه طرح و تطبیق مطالعات و ارزیابی وضعیت ایکوسیستم علفچر ها در سطح کشور جهت تثبیت و شناسایی منابع علفچر و نباتات طبی و تهدیدات موجوده طبیعی و انسانی غرض اخذ تصامیم موثر و حیاتی در امور تنظیم پایدار علفچر ها و بهبود معیشت جوامع.

 5. ایجاد و انکشاف سیستم های مدیریت سیستم معلومات جغرافیایی GIS غرض موجودی و ارزیابی پوشش منابع علفچر ها، تولیدات نباتات طبی، تنوع حیات.

 6. حصول اطمینان از بهبود و توسعه خدمات ایکوسیستم علفچر ها (ازلحاظ اقتصادی و محیط زیستی) در سطح کشور با استفاده از مدل ها و شیوه های پذیرفته شده بین المللی.

 7. مدیریت برنامه های مشخص تنظیم پایدار علفچر ها شامل: حفاظت، احیاء، انکشاف و ترویج شیوه های موثر علفچرداری مشارکتی و علفچرداری زراعتی (Sylvo-Pasture, Agro-pasture….)، تنظیم آبریزه ها توسعه و گسترش فضای سبز شهری و آگاهی عامه بر اساس مشارکت جوامع محلی.

 8. طرح و انکشاف برنامه ها و پلان ملی مبارزه با صحراگرایی، تخریب خاک و تثبیت ریگ های روان جهت حفاظت آب و خاک.

 9. طرح و تطبیق برنامه های آزمایشی و تحقیقاتی در  بخش علفچر ها و نباتات طبی جهت بهبود وضعیت ایکوسیستم علفچر ها و خدمات محیطی، بیولوژیکی و اجتماعی آن درهماهنگی با بخش مربوطه.

 10. طرح و انکشاف پلانهای عملی غرض تنظیم پروسه استفاده از علفچر ها (تناوب چرا) و بهره برداری محصولات نباتات طبی، ارزش افزایی، تقویه و حمایت زنان و دخیل سازی سکتور خصوصی.

 11. مدیریت و نظارت از پروسه ایجاد و تطبیق پروژه های عایداتی (بدیل معیشت) برای جوامع تحت مدیریت انجمن های علفچرداری بمنظور کاهش فشار استفاده مفرط از علفچر های کشور.

 12. حصول اطمینان از نظارت و ارزیابی دوامدار برنامه ها و اجراات در عرصه تطبیق پلان ها و استراتیژی ملی  تنظیم منابع طبیعی از طریق ایجاد سیتم های موثر نظارت و ارزیابی و راه اندازی نظارت های متداوم در این عرصه.

 13. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیدخل(نهاد های اکادمیک، پالیسی سازان و تطبیق کننده گان)  جهت تشریک معلومات و تسهیل روند دخیل سازی شرکای کاری مربوطه بر اساس میکانیزم هماهنگی شرکای کاری منابع طبیعی،

 14. حصول اطمینان از تطبیق مفاد کنوانسیون ها و مجمع های منطقوی و بین المللی مرتبط به منابع طبیعی غرض پاسخگویی به تعهدات افغانستان در کمیته مربوطه.

 15. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

 16. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

 17. ارزیابی اجراات وکارکردهای تمام کاکنان تحت اثر مطابق به قوانین ومقررات مربوط در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.

 18. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت را تشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

 19. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

نتایج متوقعه:

در مدت دوماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت های لایحه وظایف خویش انکشاف دهد

گزارش دهی :

رئیس علفچر به رئیس عمومی منابع طبیعی گزارش میدهد.

 

شرایط و تجربۀ کاری:

مقتضیات حداقل برای این بست جهت تطبیق این لایحه، درمواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکرگردیده است.

 1. دارای حد اقل سند تحصیلی لسانس دریکی از رشته های: تنظیم علفچر ویا تنظیم منابع طبیعی، برای دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 2. حد اقل سه سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.

 3. تسلط کامل به یکی از لسان ‌های رسمی کشور (دری یا پشتو) و انگلیسی

 4. داشتن مهارت  برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.