ریاست سیلوی ولایت بغلان -001

شمارۀ اعلان وظیفه:

001

عنوان وظیفه:

ریاست سیلوی ولایت بغلان

بست:

تعداد بست

اول

1

وزارت استخدام کننده:

مدت قرارداد:      

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

یک سال

معینیت:

مالی واداری

نوعیت استخدام:

دایمی

موقعیت:

ولایت بغلان

گزارش دهی به:

جنسیت:

معین مالی واداری

مذکر

 

تاریخ اعلان:

28 حمل - 1395

تاریخ ختم اعلان:

13ثور 1395

 

 

هدف وظیفه :                                                                                                           

 

رئیس سیلو مسئوول امور اجرائیوی تصدی بوده و در ساحه تطبیق پلان های منظور شده، کار و فعالیت تصدی متعهدات بودجوی ،استفاده معقول ومثمر از سرمایه وسایر منابع مالی دست داشته تصدی، ترتیب وارائه بموقع راپور های ربعوار وتهیه بیلانس سالانه تصدی، مراعات دسپلین مالی وپیشبرد سایر امور اجرائیوی تصدی مسئوول میباشد.

 

شرح وظایف :   

 

مطابق به قانون تصدیها وبادر نظر داشت ماده (40-41) رئیس سیلو دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

 1. سازماندهی امور اجرائیوی تصدی سیلو .
 2. نمایندگی از تصدی در محاکم ، ادارات و موسسات دولتی وسایر مراجع .
 3. امضای قرارداد ها وموافقت نامه ها  در حدود صلاحیت که در اساس نامه تصدی پیشبینی شده ویا از طرف شورای عالی تصدی ها بوی تفویض میشود.
 4. استخدام ،ترفیع ،تبدیلی ،تقاعد وسبکدوشی کارکنان تصدی مطابق اسناد تقنینی مربوطه .
 5. ترتیب پلان و پروگرام کار سالانه تصدی با استفاده اعظمی از ظرفیت های موجود، رعایت ارقام کنترولی دولت که از طریق وزارت مربوطه ابلاغ گردیده و ارائه آن به ارگان های ذیربط بعد از تصویب شورای عالی تصدی.
 6. ترتیب پلان مالی وتشکیل تصدی و ارسال آن به ارگانهای ذیربط بعد از تصویب  شورای عالی .
 7. افتتاح حسابات بانکی برای تصدی .
 8. اصدار هدایات لازم به کارکنان تصدی در حدود صلاحیت .
 9. سایر وظایف وصلاحیت های مندرج قانون تصدی ها واساس نامه تصدی .
 10. مراقبت از چگونگی حفظ ونگهداری گندم های ذخایرستراتیژیک .
 11. کنترول ومراقبت دوامدار از گندم های ذخایرستراتیژیک .
 12. گزارش و راپور دهی به موقع از حالت چگونگی گندم به ریئس عالی شورای تصدی.
 13. مراقبت و چگونگی از ساخت بیلانس تصدی.
 14. هدایت در مورد تصفیه حسابات تصدی و مراقبت از چگونگی عواید.
 15. اشتراک در مجالس که به منظور بهبود امورات مالی تصدی در ارگان های دولتی دایر میگردد.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات  ذیصلاح در مطابقت به قانون بوی سپرده میشود.

شرایط استخدام :

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از 18 سال کمتر و از 50 سال بیشتر نباشد.
 • حد اقل درجه تحصیل لسانس زراعت ویا ماستر زراعت ارجحیت داده میشود.
 • تجارب لازمه چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های دیگر کورس های کوتاه مدت، آموزش های مطابق به وظیفه.
 • بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی دری یا پشتو
 • مهارت مسلکی ومدیرتی.
 • استفاده از پروگرام های کمپیوترمطابق به وظیفه

طریقه درخواستی:

کاندیدان محترم از تاریخ نشر اعلان الی مدت 15یوم  میتوانند درخواستی و خلص سوانح (CV) خود را جنسآ به آدرس ( جمال مینه چهار راهی کارته سخی کابل – افغانستان)  ریاست منابع بشری وزارت زراعت تسلیم نموده  ویا هم از طریق انترنت به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

vacancies@mail.gov.af