محافظ ساحه حفاظت شده کول حشمت خان-001

شمارۀ اعلان وظیفه:

001

عنوان وظیفه:

محافظ ساحه حفاظت شده کول حشمت خان

بست:

تعداد بست

محافظ قراردادی

10

وزارت استخدام کننده:

مدت قرارداد:      

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

یک سال

ریاست:

ریاست ساحات حفاظت شده

نوعیت استخدام:

قراردادی

موقعیت:

کابل (کول حشمت خان)

گزارش دهی به:

هدف بست:

جنسیت:

مدیریت کول حشمت خان

حفاظت از پرندگان و سایر منابع طبیعی ساحه و جلوگیری از تخلفات

مذکر

 

تاریخ اعلان:

4 حمل - 1395

تاریخ ختم اعلان:

11 حمل 1394

 

 

شرح وظایف :

 1. حفاظت از اراضی ساحه، جلوگیری از شکار و تجارت غیر قانونی حیوانات وحش (حیوانات، نباتات و پرنده گان) و جلوگیری از قطع بته ها و سایر نباتات ساحه مربوطه.
 2. حفاظت از تعمیر، وسایل، و وسایط مربوطه.
 3. جلوگیری از چرای مواشی در ساحات مخصوص حیات وحش ( حیوانات و پرندگان) وساحات ممنوعه.
 4. داشتن معلومات کافی از ساحه و منابع طبیعی آن.
 5. رهنمائی سیاحین.
 6. حفاظت و آبیاری  نهالهای مغروسه.
 7. پاککاری ساحه از وجود کثافات.
 8. ارایه گزارش از کارکرد به مدیریت کول حشمت خان.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مدیریت کول سپرده میشود

شرایط استخدام :

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از 18 سال کمتر و از 50 سال بیشتر نباشد.
 • توانائی کار فزیکی را داشته باشد.
 • عندالضرورت توانایی کارازطرف شب را داشته باشد
 • اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
 • از خود محل باشد و بلدیت کامل به ساحه داشته باشد.
 • توانائی خواندن ونوشتن را داشته باشد.

طریقه درخواستی:

کاندیدان محترم از تاریخ نشر اعلان الی مدت 10یوم  میتوانند درخواستی و خلص سوانح (CV) خود را جنسآ به آدرس ( جمال مینه چهار راهی کارته سخی کابل – افغانستان)  ریاست ساحات حفاظت شده ریاست عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت تسلیم نموده  ویا هم از طریق انترنت به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

mirzada2001@yahoo.com

در صورت ضرورت به شماره تلفون (0788950611) به تماس شوید