مشاور مالداری

         دافغانستان اسلامی جمهوری دولت                  دکرهنی ، اوبولگولو اومـــــــــالداری وزارت                       

        دولت جمهوری اسلامـــی افغانستا ن                 وزارت زراعــــــــــت ، ابیاری ومـــالــــداری                         

 

 
   

              

شمارۀ اعلان وظیفه:

001

عنوان وظیفه:

مشاور مالداری

بست:

تعداد بست

قراردادی

01

وزارت استخدام کننده:

مدت قرارداد:      

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

یک سال

ریاست:

ریاست عمومی مالداری

نوعیت استخدام:

قراردادی

موقعیت:

کابل ریاست مالداری

هدف بست:

جنسیت:

حفاظت از پرندگان و سایر منابع طبیعی ساحه و جلوگیری از تخلفات

مذکر

 

تاریخ اعلان:

10 حوت - 1394

تاریخ ختم اعلان:

15 حوت 1394

 

 

شرح وظایف :

 1. ایجاد هم آهنگی در دو بخش صحت حیوانی و ریاست مالداری.
 2. مشوره دهی درمورد ساختن پلان های انکشافی، مالداری و صحت حیوانی.
 3. مشوره دهی و همکاری درمورد کمپاین های واکسین.
 4. مشوره دهی در مورد اصلاح نسل حیوانات.
 5. تجارتی ساختن فارم های تولید شیر.
 6. مشوره دهی و همکاری درمورد ترویج و توسعه مالداری.
 7. انکشاف القاح مصنوعی از طریق استعمال سپرم جامد.
 8. ترویج نمودن نسل های گوشتی و شیری.
 9. مشوره دهی در مورد صنعت زنبور عسل انکشاف و ترویج آن.
 10. مشوره دهی و همکاری در مورد ایجاد دیپارتمنت تحقیقات مالداری.
 11. همکاری در مورد تنظیم علفچرها.
 12. مشوره در مورد دریافت مارکیت مناسب به محصولات حیوانی.
 13. همکاری و مشوره در مورد تقویه و ایجاد سیستم قرانطین.
 14. مشوره و همکاری در مورد تشکیل جرم و پلازم.
 15. توجه به تولید و توزیع غذای کانسنتریت.
 16. مشوره و همکاری در مورد انکشاف صنعت مرغداری، گوشتی و تخمی.
 17. همکاری و مشوره در مورد ایجاد هچری ها.
 18. کار کردن در مورد انکشاف صنعت ابریشم.
 19. کار کردن در مورد انکشاف صنعت ماهی پروری
 20. کنترول کیفیت واکسین ها و ادویه جات.
 21. ارزیابی و نظارت از پروژه های معروف در سکتور مالداری و صحت حیوانی.
 22. ارزیابی و تنظیم امور فارم گاو های شیری بینی حصار.
 23. تدویر کنفرانس ها و ورکشاپ ها غرض ارتقاء ظرفیت کارمندان.
 24. کار و مشوره در مورد تولید و انکشاف صنعت کشمیره.

 25      مشوره در مورد فراهم ساختن خدمات به مالدرات کوچی.

 

شرایط استخدام :

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از 18 سال کمتر و از 50 سال بیشتر نباشد.
 • داشتن 15 الی 20 سال تجربه کاری مرتبط  
 • توانایی صحبت کردن به زبان های دری پشتو وانگلیسی  را داشته باشد

طریقه درخواستی:

کاندیدان محترم از تاریخ نشر اعلان الی مدت 5 یوم  میتوانند درخواستی و خلص سوانح (CV) خود را جنسآ به آدرس ( جمال مینه چهار راهی کارته سخی کابل – افغانستان)  ریاست منابع بشری وزارت زراعت تسلیم نموده  ویا هم از طریق انترنت به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

hr.vacancies@mail.gov.af

vacancies@mail.gov.af