اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلام ۴ بست ریاست زراعت ولایت بغلان
اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ الی ۱۰/۰۱/۱۳۹۸ از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند. یادداشت: برای بدست آوردن...
Mar 18, 2019 Mar 30, 2019
اعلام چهل و سه بست سه، چهار، پنج و شش
اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ 15/11/1397 الی 28/11/1397 از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند. یادداشت: برای بدست آوردن...
Feb 06, 2019 Feb 17, 2019
صفا کار / چوکی دار (هرات)
شمارۀ اعلان: 153/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار / چوکی...
Feb 06, 2019 Feb 14, 2019
صفا کار/ چوکی دار ( نیمروز)
شمارۀ اعلان: 154/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار/ چوکی دار...
Feb 06, 2019 Feb 14, 2019
صفا کار/چوکی دار (خوست )
شمارۀ اعلان: 151/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار/چوکی دار...
Feb 06, 2019 Feb 14, 2019
صفا کار/چوکی دار (کندهار)
شمارۀ اعلان: 152/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار/چوکی...
Feb 05, 2019 Feb 14, 2019
صفا کار/چوکی دار (بلخ )
شمارۀ اعلان: 154/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار/چوکی دار...
Feb 05, 2019 Feb 14, 2019
بست رتبه 7 --- تراکتورچی
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 تراکتورچی ریاست عمومی ترویج را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند،...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
بست رتبه 8 --- محافظ (دو بست )
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 8 محافظ ریاست عمومی منابع طبیعی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند،...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
بست رتبه 7 ------ معتمد جنسی (سه بست‌ )
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 معتمد جنسی ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
صفحه 1 از 95