اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
۶۴ بست (بست‌های سه، چهار و پنج)
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تعداد ۶۴ بست(بست‌های سه، چهار و پنج) را به اعلان سپرده است. اشخاص واجد شرایط می‌توانند فورم‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ ۱۱ الی ۲۵ سنبله از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و...
Sep 02, 2018 Sep 25, 2018
۲۱ بست رتبه هفت و هشت
برای دریافت لایحه وظایف بست‌های لست شده در زیر لطفاً بالای نام بست کلیک نماید وزارت زراعت، آبیاری ومالداری ریاست منابع بشری آمریت...
Jul 28, 2018 Aug 07, 2018
بست رتبه 7 ....... آهنگر
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 آهنگر ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده...
May 12, 2018 May 23, 2018
بست رتبه 7 .................... ملا امام مسجد
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 ملا امام مسجد ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید....
May 12, 2018 May 23, 2018
بست رتبه 8 .................... عمله خاکروب
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 8 عمله ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع...
May 12, 2018 May 23, 2018
بست رتبه 7 .................... منتظم لابراتوار
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 منتظم لابراتوار ریاست حفاظه نباتات و قرانطین را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر...
May 12, 2018 May 23, 2018
بست رتبه 7 ...... معتمد جنسی ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 معتمد جنسی ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت...
May 12, 2018 May 23, 2018
بست رتبه 7 ........ تراکتورچی
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 تراکتورچی ریاست عمومی ترویج را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به...
May 12, 2018 May 23, 2018
بست رتبه 7 ....... معتمد جنسی
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 معتمد جنسی ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر...
May 12, 2018 May 23, 2018
بست رتبه 7 .................... گاو دوش
ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 گاو دوش ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید....
May 12, 2018 May 23, 2018
صفحه 1 از 94