اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلام ۸ بست ریاست‌های مرکز وزارت
اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ ۰۴/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۷/۰۱/۱۳۹۸ از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند. یادداشت: برای بدست آوردن...
Mar 24, 2019 Apr 06, 2019
اعلام ۴ بست ریاست زراعت ولایت بغلان
اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ الی ۱۰/۰۱/۱۳۹۸ از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند. یادداشت: برای بدست آوردن...
Mar 18, 2019 Mar 30, 2019
اعلام چهل و سه بست سه، چهار، پنج و شش
اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ 15/11/1397 الی 28/11/1397 از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی - جمال مینه اخذ بدارند. یادداشت: برای بدست آوردن...
Feb 06, 2019 Feb 17, 2019
صفا کار / چوکی دار (هرات)
شمارۀ اعلان: 153/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار / چوکی...
Feb 06, 2019 Feb 14, 2019
صفا کار/ چوکی دار ( نیمروز)
شمارۀ اعلان: 154/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار/ چوکی دار...
Feb 06, 2019 Feb 14, 2019
صفا کار/چوکی دار (خوست )
شمارۀ اعلان: 151/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار/چوکی دار...
Feb 06, 2019 Feb 14, 2019
صفا کار/چوکی دار (کندهار)
شمارۀ اعلان: 152/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار/چوکی...
Feb 05, 2019 Feb 14, 2019
صفا کار/چوکی دار (بلخ )
شمارۀ اعلان: 154/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری/پروژۀ عوامل تولید زراعتی وظیفه: صفا کار/چوکی دار...
Feb 05, 2019 Feb 14, 2019
بست رتبه 7 --- تراکتورچی
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 تراکتورچی ریاست عمومی ترویج را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند،...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
بست رتبه 8 --- محافظ (دو بست )
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 8 محافظ ریاست عمومی منابع طبیعی را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند،...
Dec 15, 2018 Dec 26, 2018
صفحه 1 از 95