وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میله‌ی دهقان و بیست‌و‌دومین نمایشگاه بهاری را از دوم الی ششم حمل ۱۳۹۸در بادام باغ کابل برگزار می‌کند.

هموطنان گرامی؛
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میله‌ی دهقان و بیست‌و‌دومین نمایشگاه بهاری را از دوم الی ششم حمل ۱۳۹۸در بادام باغ کابل برگزار می‌کند.
اگر محصولی برای نمایش داشته باشید، برای اخذ غرفه‌ به این شماره در تماس شوید.
۰۷۸۱۹۸۰۱۸۰ / ۰۷۴۴۳۷۱۷۵۷ 
agfair@mail.gov.af 
زراعت معیاری، دستیابی به بازار جهانی