به صفحه انترنتی وزارت زراعت خوش آمدید

اخبار

بیشتر

از تطبیق ۲۳۵ پروژه‌ی آبیاری، بیش از ۱.۲ میلیون تن مستفید شدند

از تطبیق ۲۳۵ پروژه‌ی آبیاری، بیش از ۱.۲ میلیون تن مستفید شدند #وزارت_زراعت_آبیاری_و_مالداری

Posted by Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) on Sunday, December 23, 2018