به صفحۀ انترنیتی وزارت زراعت خوش آمدید

   به صفحه انترنتی ما خوش آمدید!

 این زمینه، دسترسی شما را برای دریافت معلومات درمورد آنچه در راستای فعالیت ها  و انکشافات در عرصه های مختلف سکتور زراعت، آبیاری ومالداری درافغانستان واقع می شود بیشتر می سازد.

این صفحه انترنیتی انعکاس دهنده فعالیت ها وپلان های انکشافی پروژه ها، ادارات ودرمجموع  بخش هایی  است  که درسراسر افغانستان در راستای پیشبرد فعالیت های زراعتی، حمایت از دهقانان، تنظیم واستفاده مؤثر از منابع طبیعی و بخش های مالداری وآبیاری کار می کنند.

خزانه دانش زراعتی یا ((AGRICULTURAL  KNOWLEDGE  BANK که دراین آدرس برای شما قابل دسترس است برای غنامندی معلومات تخصصی وتخنیکی شما دربخش های مختلف سکتور زراعت، تازه ترین اطلاعات را به زود ترین فرصت دراختیارشما قرار می دهد.

بیشتر

اخبار

بیشتر

گزارش دستآوردهای دوازده ساله وزارت زراعت

گزارش دستآوردهای دوازده ساله وزارت زراعت

دوازده سال خدمت گذاری به مردم افغانستان !

در طی این سال ها در سکتور زراعت ابیاری ومالداری افغانستان چی گذشت؟ کدام سال ها پر بار  بودند؟  دستاورد ها و فعالیت ها دربیش از یک دهه گذشته دراین سکتور کدام ها اند ؟