به صفحۀ انترنیتی وزارت زراعت خوش آمدید

   به صفحۀ انترنیتی ما خوش آمدید!

  با غنامندی روز افزون این صفحۀ انترنیتی، شما به معلومات هرچه بیشتر مفید و ارزنده راجع به زراعت افغانستان که منبع معیشت 80 فیصد نفوس کشور، و سریعاً در رشد   و انکشاف می باشد، دستیاب خواهید شد.

در اینجا راجع به پروژه ها و فعالیت آیندۀ زراعتی، که به منظور حمایت از دهقانان، مدیریت منابع طبیعی، و تقویت اقتصاد زراعتی راه اندازی می گردد، معلومات به دست خواهید آورد. این برنامه ها شامل برنامه های ترویج و معرفی کشت های دارای ارزش اقتصادی برتر، تقویت محصولات سنتی، معرفی و نشر تکنالوژی های زراعت بر اراضی خشک (dry-land farming)، برنامه های تقویت کوپراتیف ها، اقتصاد زراعتی، و صادرات با فراهم آوری قرضه، برنامۀ اجاره دهی زمین و برنامه های دیگر می باشد. در اینجا میتوانید راجع به شکایات و نظریات دهقانان، برنامه های کمک دهندگان و شرکاء، و نظریات متخصصین زراعت آگاه شوید.

بیشتر

سازمان غذا و زراعت ملل متحد

اخبار

بیشتر

گزارش ها

...

تقدیر از کار و فعالیت شایسته وزیر زراعت