به صفحه انترنتی وزارت زراعت خوش آمدید

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

  •  بست رتبه 7 ....... آهنگر
    وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 آهنگر ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند، رسانیده میشود که فورم درخواستی برای...
  •  بست رتبه 7 .................... ملا امام مسجد
    ریاست منـابع بشری آمريت استخدام اعــــــلان کاریــــــابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا بست رتبه 7 ملا امام مسجد ریاست اداری را به منظور سپردن کار به اهل آن کار از طریق تکمیل پروسه رقابت آزاد پر نماید. بناءً...
بیشتر