طرزالعمل توزیع زمین های بکر و بایر برای اسکان خانواده های مستحق کوچی

جمهوری اسلامی افغانستان

طرزالعمل توزیع زمین های بکر و بایر

 برای اسکان خانواده های مستحق کوچی

 

دلو 1389

 

 

فصل اول

احکام عمومی

 

مبنی :

ماده اول:

این طرزالعمل به تاسی از  ماده چهاردهم  قانون اساسی افغانستان وحکم شماره (7266) مورخ 14/12/1387 مقام عالی ریاست  جمهوری اسلامی افغانستان وضع گردیده است .

هدف :

ماده دوم:

این طرزالعمل به منظور اسکان و بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی و معیشتی کوچی ها  تهیه وترتیب  گردیده است .

 اصطلاحات :

ماده سوم :

1.زمین بکر (موات) : زمینی که اصلاً تحت زرع قرار نگرفته باشد .

2. زمین بایر: زمینی که بیش از پنج سال متواتر در شرایط عادی  تحت زرع قرار نگرفته و بعد از اصلاح یا احداث سیستم جدید آبیاری تحت کشت و زراعت قرار گرفته میتواند .

3. کوچی: عبارت از یک بخش از اقشار جامعه افغانستان بوده  که  ملکیت های دایمی ندارند  و دارای   زندگی ساکن و متحرک میباشند.

4. خانوار: زوج ، زوجه و اولاد است که ازداج نکرده باشند .

5. مستحق: شخصی است  که مطابق این طزرالعمل زمین برایش توزیع میگردد.

 

فصل دوم

شناسائی خانوارمستحق و توزیع زمین

 

ماده چهارم :

توزیع زمین های بکر و  بایر دولتی توسط کمیسیون توزیع زمین مشتمل بر نمایندگان اداره جیودیزی و کارتو گرافی ، اداره مستقل ارگان های محل ، اداره اراضی افغانستان ، نماینده مقام ولایت و نماینده شورای ولایتی تحت ریاست رئیس عمومی انسجام امور کوچی ها میباشد، صورت میگیرد .

ماده پنجم :

تعین اندازه ، معیارها و شرایط توزیع زمین به خانوار کوچی های مستحق به اساس پیشنهاد ریاست مستقل امور کوچی ها وحکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان توسط کمیسیون توزیع زمین صورت میگیرد.

ماده ششم :

 توزیع زمین به مستحقین متناسب به  موجودیت زمین در محلات معین صورت میگیرد.

ماده هفتم:

اسناد تصرفی ابتدائی به متصرفین ، به اساس لست مرتبه کمیسیون توزیع از جانب اداره اراضی افغانستان صادر میگردد.

تثبیت و انتقال ملکیت :

ماده هشتم :

تصفیه  ای زمین های بکر وبایر دولتی متکی به ماده (14)  قانون تنظیم امور زمینداری تثبیت و به ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها انتقال میگردد.

 

فصل سوم

عرضه خدمات اولیه زیربنائی

 

ماده نهم :

وزارت های معارف ، صحت عامه ، انرژی و آب ، احیا و انکشاف دهات و زراعت تحت نظر وزارت اقتصاد مکلف به عرضه خدمات اجتماعی ، انکشافی و اقتصادی منجمله اعمار مکاتب ، کلنیک های صحی و تاسیسات عام المنفعه ، احداث سرک های دولتی ، حفر چاه های اب آشامیدنی ، اعمار سربند ها وکانال ها و عرضه خدمات زراعتی ومالداری در مناطق جدید الاسکان کوچی ها میباشند .

ماده دهم :

وزارت مالیه مکلف به فراهم سازی وجوه مالی غرض انجام خدمات فوق الذکر میباشد.

 

فصل چهارم

احکام نهائی

بررسی تخطی ها و حل منازعات

ماده یازدهم :

ریاست مستقل اداره ارگان های محل در همکاری با وزارت سرحدات ، اقوام قبایل ، ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها ، شورای های ولایتی ومحلی ، بزرگان اقوام و سایر ادارات ذیربط  (محاکم ذیصلاح ) مسولیت بررسی تخطی ها و حل منازعات را عهده دار میباشند .

ماده دوازده هم :

 نظارت از تطبیق این طرزالعمل به عهده ریاست محترم عمومی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران میباشد.

ماده : سیزدهم :

این طزرالعمل بداخل (4) فصل و (13) ماده تنظیم گردیده و بعد از منظور شورای محترم وزیران  مرعی الاجرا  دانسته میشود.